Home > Industry/Domain > Accounting

Accounting

Includes the principles as well as the system of documenting and summarizing business and financial transactions and analyzing, verifying, and reporting the results.

5Categories Terms

Add a new term

Contributors in Accounting

Accounting > Audit

schopnost

Accounting; Auditing

ability, is be able to perform an internal audit, issue an internal audit.

Současná odpovědnost

Accounting; Auditing

Pohledávky za podniky jiným organizacím a jednotlivcům, kteří by se měla věnovat do jednoho roku od data účetní rozvahu.

odložená daňová pohledávka

Accounting; Auditing

Aktiva v rozvaze společnosti, který může být použit ke snížení daně z příjmu náklady jakékoli následné období.

vlastní kapitál

Accounting; Auditing

Na společnosti rozvaha, výši prostředků poskytnutých majiteli (akcionáři) plus nerozděleného zisku (nebo ztráty). Také označovány jako "kapitál".

Nehmotný majetek

Accounting; Auditing

Majetek, který není fyzické v přírodě. Firemní duševního vlastnictví (položky jako jsou patenty, ochranné známky, autorská práva, obchodní metody), dobré vůle a značky uznání jsou ...

zásoby

Accounting; Auditing

Akcie společnosti neprodané dokončené a nedokončené výrobky, surovin a jiného zboží použité při výrobě.

peněžní tok

Accounting; Auditing

Částka v hotovosti vytvořené firmou, údaj o jeho schopnosti platit dividendy a jeho budoucí financování požadavků.

Sub-categories